Menu


HISTORIA

Krótka historia integracji krajowego środowiska mechaniki eksperymentalnej pod szyldem Polskiego Stowarzyszenia Mechaniki Eksperymentalnej.

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej (PSME) powstało w 2014 w wyniku przekształcenia Sekcji Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej w Polsce (Polish Chapter of the Society for Experimental Mechanics, Inc.) powołanej na podstawie porozumienia „SEM Chapter in Poland” podpisanego w roku 1994, ze strony polskiej przez Profesora Jacka Stupnickiego i Profesor Małgorzatę Kujawińską oraz przez Profesora Gary L. Cloud – SEM President (1993-1994), Dr T. Dixon Dudderar - SEM President (1994-1995) i Kenneth A. Galione – SEM Managing Director ze strony amerykańskiej. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Polska Sekcja SEM ograniczona była do piętnastu osób opłacających studenckie składki członkowskie i regularnie otrzymujących egzemplarze wydawanych przez SEM czasopism naukowych „Experimental Mechanics” i „Experimental Techniques”. Czasopisma i wydawnictwa książkowe z dziedziny mechaniki doświadczalnej przekazane przez SEM, Inc. w 1994 roku zgromadzono w bibliotece zlokalizowanej w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie zlokalizowana była siedziba Polskiej Sekcji Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej. Członkowie Polskiej Sekcji SEM mieli też dostęp (od 2008 roku) do strefy strony internetowej www.sem.org ze wszystkimi czasopismami naukowymi tylko dla członków SEM.

Polska Sekcja SEM była towarzystwem naukowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, pierwotnie pod numerem RST 2852, a po aktualizacji stanu prawnego wynikającego z ustawy o Stowarzyszeniach uchwalonej w 1997 pod numerem KRS 0000140089.

Dostęp do czasopism naukowych był ważną motywacją utworzenia Polskiej Sekcji SEM, zważywszy na ciągle ograniczaną pulę czasopism naukowych prenumerowanych przez biblioteki w latach osiemdziesiątych. Experimental Mechanics i Experimental Techniques należały wówczas do najtrudniej dostępnych tytułów. Niemniej istotną sprawą była potrzeba integracji środowiska naukowego mechaniki doświadczalnej i wymiana doświadczeń w tym zakresie. Do realizacji tych celów wykorzystywano specjalistyczne konferencje naukowe, a w późniejszym okresie utworzoną przy Komitecie Mechaniki Polskiej Akademii Nauk Sekcję Metod Eksperymentalnych Mechaniki.

Ważną forma działania Sekcji Metod Eksperymentalnych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN było współorganizowanie specjalizowanych, cyklicznych konferencji naukowych adresowanych do środowiska naukowego rozwijającego metody doświadczalne mechaniki. Sympozja Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego organizowane są co dwa lata w Jachrance (www.itlims.meil.pw.edu.pl/symp/) - jest to kontynuacja sympozjów z zakresu mechaniki doświadczalnej rozpoczętych w 1962 roku przez Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Zbigniew Brzoska – Przewodniczący oraz profesorowie: Roman Doroszkiewicz, Przemysław Jastrzębski, Jacek Kapkowski, Zbigniew Orłoś, Jacek Stupnicki i Wojciech Szczepiński. Tradycja organizacji tych specjalizowanych konferencji naukowych utrzymała się, o czym świadczy liczba dwudziestu sześciu (do 2014 roku) konferencji organizowanych w odstępach dwuletnich. W pierwszej konferencji brało udział 77 osób, a w następnej organizowanej w 1965 roku już 144 uczestników i liczba ponad stu uczestników utrzymywała się w kolejnych latach. Dwa pierwsze sympozja w 1962 i 1965 roku poświęcone były elastooptyce, a nazwa Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego pojawiła się w 1967 roku i jest utrzymywana do chwili obecnej, czego ilustracją są zeskanowane poniżej okładki pierwszych trzech materiałów konferencyjnych.


kliknij, aby powiększyć


Drugą, nie mniej ważną inicjatywą środowiska rozwijającego metody doświadczalne w rozwiązywaniu zagadnień mechaniki, były coroczne konferencje na temat metod eksperymentalnych mechaniki organizowane przez europejskie środowisko naukowe skupione w Stowarzyszeniu Danubia – Adria założonym w 1983 roku i obecnie grupującym przedstawicieli towarzystw naukowych ze środowisk badań doświadczalnych mechaniki z 11 krajów (Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Serbii, Węgier, Włoch). Celem Stowarzyszenia Danubia – Adria (http://das.tuwien.ac.at) jest promowanie mechaniki doświadczalnej we wszystkich jej aspektach, od rozwijania samych metod doświadczalnych do ich zastosowań, w celu ulepszenia jakości produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwoju nowych modeli edukacji. Polscy reprezentanci Stowarzyszenia Danubia – Adria są nominowani przez Komitet Mechaniki PAN. Stowarzyszenie organizuje co roku konferencje naukowe w zakresie postępu w mechanice doświadczalnej (DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics). Liczba uczestników kolejnych edycji sympozjów Danubia – Adria przekracza w ostatnich latach 150 osób i utrzymuje się na tym poziomie pomimo krótkich, bo rocznych odstępów czasu pomiędzy kolejnymi konferencjami. Wynika to z połączenia idei stowarzyszenia naukowego i specjalizowanej konferencji naukowej.

Kolejną inicjatywą europejskiego środowiska mechaniki eksperymentalnej było utworzenie stałego komitetu przedstawicieli krajowych towarzystw mechaniki eksperymentalnej. Polscy przedstawiciele tego komitetu określanego nazwą EURASEM byli również nominowani przez Komitet Mechaniki PAN. Inicjatywa ta doprowadziła do utworzenia European Society for Experimental Mechanics (www.eurasem.eu) organizującego cyklicznie, najpierw co cztery lata, a obecnie co dwa lata międzynarodowe konferencje mechaniki eksperymentalnej znane pod nazwą International Conference on Experimental Mechanics (ICEM). Kolejna konferencja ICEM 16 odbyła się w Cambridge (Anglia) w dniach 7-11 lipca 2014, a następna ICEM 17 planowana jest w 2016 w Rhodos w Grecji.

Szeroką reprezentację krajowego środowiska mechaniki eksperymentalnej do roku 2010 stanowiła Sekcja Metod Eksperymentalnych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN, grupująca w kadencji 2007-2010, 54 przedstawicieli 19 instytucji naukowych, w tym dwóch dużych zakładów przemysłowych (Politechnik: Białostockiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej; Instytutów: Energii Atomowej, Lotnictwa, Mechaniki Precyzyjnej, Podstawowych Problemów Techniki, Transportu Samochodowego; Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wojskowej Akademii Technicznej, Firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Firmy Pratt&Whitney Kalisz). Głównym celem działania Sekcji Metod Eksperymentalnych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN była integracja środowiska naukowego rozwijającego i wykorzystującego w swojej pracy doświadczalne metody mechaniki. Cel ten realizowano w trakcie zebrań plenarnych organizowanych dwa razy w roku, na wiosnę i na jesieni oraz w trakcie specjalizowanych konferencji naukowych organizowanych przez krajowe i europejskie środowisko zajmujące się metodami doświadczalnymi mechaniki. Zebrania organizowano w różnych ośrodkach naukowych i w zakładach przemysłowych uzyskując w ten sposób możliwość zapoznania członków sekcji z problemami i zakresem prac tych ośrodków. Kolejne zebrania naukowe w kadencji 2007-2010 organizowano w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, w Instytucie Transportu Samochodowego, w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance w trakcie XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego w dniu 16 października 2008, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, a w dniu następnym w siedzibie zakładów Pojazdów Szynowych PESA Holding S.A., w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa, w Instytucie Lotnictwa, na Politechnice Wrocławskiej podczas XXIV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego we Wrocławiu w dniu 22 września 2010 roku.

Zmiany ustawowe w sferze nauki wprowadzone w 2010 roku doprowadziły w rezultacie do likwidacji szerokiej reprezentacji środowiska mechaniki doświadczalnej jaką była Sekcja Metod Eksperymentalnych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN. Zebrani w dniu 22 września 2010 roku członkowie Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej Komitetu Mechaniki PAN i Polskiej Sekcji SEM podjęli decyzję o rozważeniu możliwości formalnych prowadzących do utworzenia takiego szerokiego forum krajowego środowiska mechaniki doświadczalnej poprzez wykorzystanie do tego istniejącej i stosownie przekształconej do postaci ogólnopolskiego towarzystwa naukowego struktury organizacyjnej Sekcji Polskiej Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej. Zarząd Sekcji Polskiej SEM i nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Profesor Tadeusz Niezgoda zostali zobowiązani do realizacji tej decyzji.Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 lok/ 235, tel. 22 234 75 12, fax: 22 621 54 63


Copyright (c) 2014-2016 PSME