Menu


STATUT


STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ (PSME)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

PAR. 1

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej, posiadające osobowość prawną, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem lub PSME, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami. Nazwa stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: PLSEM – Polish Society for Experimental Mechanics. Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Sekcji Polskiej Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej.

PAR. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą m.st. Warszawa.

PAR. 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków lub osób z nim współpracujących. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz wykonywanie działalności wykazanej w par. 32 punkt 2 i 3 niniejszego Statutu może być wykonywane na podstawie umowy.

PAR. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji naukowych.

PAR. 5
 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały zamiejscowe.
 2. Oddziały zamiejscowe są jednostkami regulaminowymi Stowarzyszenia.
PAR. 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak ustanowionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia


PAR. 7

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie w Polsce rozwoju mechaniki eksperymentalnej oraz współdziałanie w szerzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy i informacji naukowo-technicznej, a także popieranie badań naukowych i zastosowań praktycznych w tym zakresie.

PAR. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. promocję wiedzy i informacji naukowo-technicznej w zakresie mechaniki eksperymentalnej;
 2. promocję rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu nowych technologii w zakresie mechaniki eksperymentalnej;
 3. inicjowanie i wspieranie rozwoju nowych technologii dotyczących mechaniki eksperymentalnej;
 4. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie (sponsorowanie) konferencji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu mechaniki eksperymentalnej;
 5. organizowanie zebrań, seminariów oraz wykładów zaproszonych specjalistów;
 6. inicjowanie dyskusji i wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania, programów badawczych oraz zastosowania osiągnięć naukowych z zakresu mechaniki eksperymentalnej w praktyce;
 7. wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji;
 8. organizowanie konkursów naukowych i dydaktycznych;
 9. przyznawanie stypendiów i grantów dla naukowców z obszaru mechaniki eksperymentalnej;
 10. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


PAR. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
PAR. 10
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mająca obywatelstwo polskie i pracująca w dziedzinach mechaniki eksperymentalnej lub w dziedzinach pokrewnych, która chce działać zgodnie lub utożsamiać się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która poszczycić się może wybitnymi osiągnięciami naukowymi, inżynierskimi lub organizacyjnymi w zakresach wiedzy i techniki reprezentowanych przez Stowarzyszenie.
PAR. 11
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, na podstawie pisemnej deklaracji zgodnej ze Statutem PSME. W razie odmowy kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkostwa honorowe są przyznawane przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
PAR. 12

Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

 1. czynnie uczestniczyć w jego pracach, a w szczególności w zebraniach, seminariach i konferencjach naukowych;
 2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące jego działalności;
 3. wybierać i być wybieranym do jego władz;
 4. korzystać ze zniżek w opłatach za udział w przedsięwzięciach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. otrzymywać nagrody, granty, stypendia i inne formy pomocy, wyróżnienia fundowane lub zarządzane przez Stowarzyszenie.
PAR. 13

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

PAR. 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. brania udziału w realizacji jego celów statutowych;
 2. uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania postanowień jego Statutu i uchwał władz;
 4. przedstawienia na życzenie Zarządu sprawozdań ze swej działalności objętej współpracą z organami Stowarzyszenia, w tym sprawozdań z uczestnictwa w sympozjach, konferencjach, wystawach i innych imprezach organizowanych lub wspieranych (sponsorowanych) przez Stowarzyszenie;
 5. regularnego opłacania składek członkowskich;
 6. realizacji innych postanowień Zarządu wynikających z realizacji działalności Stowarzyszenia.

PAR. 15
 1. Członkowie wspierający mają obowiązek realizacji zadeklarowanych świadczeń.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

PAR. 16

 1. Utrata członkostwa następuje w sytuacji:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego jego Zarządowi na piśmie;
  2. skreślenia z powodu zalegania z uiszczeniem składek członkowskich lub zadeklarowanych świadczeń przez okres przekraczający 12 miesięcy;
  3. utraty osobowości prawnej członka wspierającego;
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w razie naruszenia postanowień Statutu;
  5. śmierci członka Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni po otrzymaniu decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze i struktura Stowarzyszenia

PAR. 17
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym i zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą.
 3. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie ich kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych w trakcie całej kadencji nie może przekraczać 1/3 liczby członków z wyboru.
 4. Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia mogą powoływać stałe lub niestałe komitety problemowe do rozwiązywania zagadnień związanych z jego działalnością.

PAR. 18

Uchwały władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków władz. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Posiedzenia tych władz mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem takich środków łączności jak telefon, poczta, poczta elektroniczna, itp.

PAR. 19
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na cztery lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/5 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania żądania (wniosku). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, które spowodowały jego zwołanie.

PAR. 20
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad 1/2 członków Stowarzyszenia w I terminie, a w razie braku kworum w II terminie przy obecności minimum 1/5 członków. Nie dotyczy to uchwał w sprawie zmian w Statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia jej członków w terminie co najmniej 14 dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie może być dostarczone drogą elektroniczną bez poświadczenia odbioru, ale Zarząd winien mieć pewność co do dostarczenia tego zawiadomienia w tej formie.
 3. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zgromadzenia, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą użycia takich środków łączności jak, SMS, faks, poczta, poczta elektroniczna, strona internetowa, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W tym przypadku głosowanie powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od momentu zaistnienia tych okoliczności. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza sie protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków. Protokół ten udostępniany jest Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji, a pozostałym członkom Stowarzyszenia podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. W przypadku użycia formy określonej w ust. 3. wymagane jest uzyskanie ważnych głosów co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. Głosy liczone są w tym przypadku przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. W trybie tym nie może być podjęta uchwała o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

PAR. 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie programu i ogólnych kierunków oraz planów działania Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium udzielanego ustępującemu Zarządowi;
 3. wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i powoływanie komitetów problemowych;
 4. przyznawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz uchylanie postanowień Zarządu niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwal w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

PAR. 22

Zarząd Stowarzyszenia składa sie z 4-6 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący i członkowie Zarządu są wybierani spośród zwyczajnych i honorowych członków Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą. Wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik są wybierani przez Zarząd ze swego grona.

PAR. 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 3. przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
 4. podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

PAR. 24

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są zwoływane przez Przewodniczącego lub – z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż raz na pół roku. W posiedzeniach mają prawo brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie.

PAR. 25

Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 4 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie podobnie jak Zarząd i sama ze swego grona wyłania przewodniczącego.

PAR. 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej jej Zarządu pod względem celowości, rzetelności wydatków oraz gospodarności;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

PAR. 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia


PAR. 28

Stowarzyszenie może powołać Radę Programową.


PAR. 29
 1. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały powołać Radę Programową z grona osób cieszących się autorytetem w dziedzinie mechaniki eksperymentalnej oraz pokrewnych, jako ciało doradczo- opiniujące Stowarzyszenia, w liczbie od 5 do 15 osób.
 2. Rada Programowa opracowuje i sugeruje propozycje kierunków działania Stowarzyszenia, realizacji jego celów statutowych, opracowuje ekspertyzy, opinie dla potrzeb Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rada Programowa stanowi organ doradczy Zarządu, służy mu swoją wiedzą, doświadczeniem, nie podejmuje żadnych decyzji za Zarząd. Decyzje wykraczające poza zwykły zakres działań Zarząd Stowarzyszenia Zarząd podejmuje po zasięgnięciu opinii Rady Programowej. Rada Programowa nie odpowiada od strony formalno-prawnej za jakiekolwiek decyzje Zarządu podjęte wskutek sugestii Rady Programowej. Rada Programowa Wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Rada Programowa okresowo przedstawia wnioski Zarządowi, a sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia


PAR. 30
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: środki pieniężne, wierzytelności, nieruchomości i ruchomości.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. wpłaty ze składek członkowskich;
  2. zapisy, spadki i darowizny;
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia;
  4. dochody z ofiarności publicznej;
  5. dochody z działalności Stowarzyszenia.

PAR. 31

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

PAR. 32
 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych we właściwych przepisach prawa. Działalność ta może być realizowana w formie wydzielonej w ramach Stowarzyszenia jednostki organizacyjnej bądź spółki prawa handlowego.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  2. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  3. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  4. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
  5. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z);
  6. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  7. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
  8. szkoły policealne oraz wyższe (PKD 85.4);
  9. szkoły wyższe (85.42.B);
  10. zasady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe (85.42.);
  11. działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  12. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

PAR. 33

Do ważności pism dotyczących praw i obowiązków Stowarzyszenia (majątkowych i innych) wymagane są 2 podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i sekretarza lub skarbnika.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia


PAR. 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 liczby głosów uprawnionych głosujących, którzy stanowią ponad 1/2 wszystkich członków Stowarzyszenia.

PAR. 35

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 lok/ 235, tel. 22 234 75 12, fax: 22 621 54 63


Copyright (c) 2014-2016 PSME