Menu


OFERTA NAUKOWA, BADAWCZA I ORGANIZACYJNA

Stowarzyszenie chcąc realizować swoje cele zawarte w Statucie (wyciąg poniżej) zaprasza do współpracy uczelnie, stowarzyszenia, zakłady przemysłowe itp.

W ramach współpracy oferujemy m.in.:
- działanie na rzecz projektów badawczych,
- projektowanie techniczne,
- współorganizowanie konferencji naukowych, seminariów itp.,
- doskonalenie kadry naukowej,
- przygotowywanie ekspertyz,
- przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych,
- inne.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt podając:
- imię nazwisko osoby do kontaktu,
- nazwę instytucji,
- zaplecze sprzętowo-techniczne,
- referencje (zrealizowane prace),
- zakres współpracy,
- dane teleadresowe (telefon, mail).

Kontakt ze Stowarzyszeniem tutaj.  OFERTA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH - wejdź tutajWyciąg ze Statutu:

"PAR. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. promocję wiedzy i informacji naukowo-technicznej w zakresie mechaniki eksperymentalnej;
 2. promocję rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu nowych technologii w zakresie mechaniki eksperymentalnej;
 3. inicjowanie i wspieranie rozwoju nowych technologii dotyczących mechaniki eksperymentalnej;
 4. organizowanie, współorganizowanie i wspieranie (sponsorowanie) konferencji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu mechaniki eksperymentalnej;
 5. organizowanie zebrań, seminariów oraz wykładów zaproszonych specjalistów;
 6. inicjowanie dyskusji i wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania, programów badawczych oraz zastosowania osiągnięć naukowych z zakresu mechaniki eksperymentalnej w praktyce;
 7. wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji;
 8. organizowanie konkursów naukowych i dydaktycznych;
 9. przyznawanie stypendiów i grantów dla naukowców z obszaru mechaniki eksperymentalnej;
 10. współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi."

"PAR. 32
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych we właściwych przepisach prawa. Działalność ta może być realizowana w formie wydzielonej w ramach Stowarzyszenia jednostki organizacyjnej bądź spółki prawa handlowego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  2. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  3. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  4. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
  5. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z);
  6. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  7. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
  8. szkoły policealne oraz wyższe (PKD 85.4);
  9. szkoły wyższe (85.42.B);
  10. zasady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe (85.42.);
  11. działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  12. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)."Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 lok/ 235, tel. 22 234 75 12, fax: 22 621 54 63


Copyright (c) 2014-2016 PSME